Ny fikambanana misahana ny fahasalamanana momba ny fananahan’ny tanora ny Projet Jeune Leader no mandrindra ny hetsi-piniavana.

 

Ny fikambanana misahana ny fahasalamanana momba ny fananahan’ny tanora ny Projet Jeune Leader no mandrindra ny hetsi-piniavana. Nanokana ivotoerana iray ahitana ireo hoenti-manana ara-pitaovana ho an’ny fanabeazana momba ny fadimbolana izy. Eo amin’ny dingana lavitr’ezaka, Fadimbolana.info dia mampirisika ny tambazotram-panabe iray sy ireo fikambanana misehatra amin’izany lafiny izany hampiditra ao amin’ny asany eny anivon’ny fiarahamonina ny fandaharana mikasika ny fahasalamana momba ny fadimbolana.

Noho io hetsi-piniavana io, ny rehetra izany izao dia afaka mampiasa:
Tranonkala iray izay...
MAMPIASA TENIM-PIRENENA TELO
AZO IDIRANA
"BIRAO IOMBONANA" IRAY HO AN'I MHM ETO MADAGASIKARA
Votoatin-kevitra izay...

MIFOTOTRA AMIN'NY ZAVA-MISY

MISY NY SAHAZA IREO MPANJIFA REHETRA

Hoenti-manana izay...
AZO AMPIASAINA AVY HATRANY
MAMPANDRAY AJARA NY REHETRA
 
VOASEDRA ARY MAHOMBY
THE PROBLEM
Fampiroboroboana
ny fanabeazana momba
ny fahasalamana sy ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana ary koa fanafoanana ny fanilikilihana mikasika izany eto
Madagasikara.
Ny fahasalamana momba ny fadimbolana dia mahafaoka ny fampahaleovan-tena sy fanabeazana, fahasalamana sy fanadiovana, ny politika, ny mira lenta, fahazoana tolotra momba ny raharaham-bola, ny zon’olombelona, ny fikajiana ny tontolo ianinana…
 
Manana andraikitra amin’izany ny reny, ny ray, ny anadahy sy anabavy, ny zoky sy zandry, ny mpampianatra sy mpitsabo mbamin’ny fiarahamonina amin’ny ankapobeny.
Raha hazavaina amin’ny teny tsotra, ny fanabeazana momba ny fahasalamana mikasika ny fadimbolana dia azo sy tokony ho maro lafy ny fandinihana azy - ary IANAO dia manana andraikitra amin’izany.
Ny fitaovana sy ny hoenti-manana ato amin’ity tranonkala ity dia natao ho fiasana azonao ampiasaina hanombohana hetsika eny anivon’ny fiarahamonina hirotsahanao an-tsehatra sy hakana hevitra amin’ny hampidirana ny lafiny fahasalamana mandritra ny fadimbolana ao anatin’ny fandaharan’asanao.
NY OLANA

Tendreo eo amin’ny fifandraisana mba hahafantarana bebe kokoa ny olana atrehan’ny tovovavy ankehitriny mikasika ny fahasalamana mandritra ny fadimbolana eto Madagasikara.

Tsy fahampian’ny fahalalana

Mazàna dia tsy ampy ny fampahalalana ananan’ny tovovavy mikasika ny fadimbolana, hany ka raiki-tahotra izy ireo, tsy afaka miaro tena ka mety hanao zavatra mitera-doza ho an’ny fahasalamany mandritra ny vanim-potoana, mialoha sy manaraka ny fadimbolany voalohany.

Ireo fanadihadiana nataon’ny Projet Jeune Leader tany amin’ny faritr’ i Matsiatra Ambony dia nahitana fa:

  • 61% no tahan’ny mpianatry any amin’ny kolejy any amin’ny tanàn-dehibe* no tsy mahafantatra ny anton’ny fadimbolana, raha 77% izany taha izany tamin’ny mpianatry ny kolejy miisa 386 mipetraka any ambanivohitra**

  • 32% no tahan’ny mpianatry ny kolejy any amin’ny tanàn-dehibe* no tsy mahalala fa mety ho bevohoka raha vao tonga fadimbolana raha 56% io taha io ho an’ny mpianatry ny ambaratonga faharoa any ambanivohitra**

* Fanadihadiana natao tamin’ny 2014 tamin’ny mpianatra lahy sy vavy miisa 1267 tao amin’ny kilasy faha-4 sy faha-3 tany amin’ny faritr’i Matsiatra Ambony

** Fanadihadiana natao tamin’ny 2016 tamin’ny mpianatra lahy sy vavy miisa 386 tao amin’ny kilasy faha-4 sy faha-3 tao amin’ny faritr’i Matsiatra Ambony  

MANDRAISA ANJARA AMIN’NY HETSIKA IRAISAM-PIRENENA IRAY

Mihamahatsapa izao tontolo izao FA ZAVA-DEHIBE NY FAHASALAMANA MANDRITRA NY FADIMBOLANA ka tsy maintsy mihetsika isika.

Jereo ary makà hevitra avy amin’ireo hetsi-piniavana vitsivitsy notanterahana tsy ela akory manerana an’izao tontolo izao hanatsarana ny fanabeazana sy hanafoanana ny fady mikasika ny fadimbolana:

© 2017. Fadimbolana.info dia tetikasan’ny PJL tohanan’ny AmplifyChange sy Segal Family Foundation.

  • email black
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Projet Jeune Leader

Bâtiment REM-Ex Hôtel REM 

Ambalapaiso Ambony Fianarantsoa 301

Madagascar

www.projetjeuneleader.org